Ubytovací poriadok

 

 

UBYTOVACÍ PORIADOK pre ubytovanie klientov

v Penzióne Bezovec

 

Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

pre klienta , ktorý už rezerváciou potvrdzuje dodržiavanie ubytovacieho poriadku.

 

1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi penziónu doklad o totožnosti. Klient obdrží kľúč od izby, ktorý si treba odkladať na recepcii.
Pri strate kľúča treba uhradiť poplatok prevádzkarovi /majiteľovi /penziónu poplatok 40,- eur!/

 

2. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu prevádzkara penziónu premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a tak isto je zakázané robiť akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.

 

3. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a pod.

 

4. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.

 

5. Klientom nie je dovolené brať do izieb lyže, lyžiarky, športové náradia ,pre ktoré je vyhradené iné miesto a taktiež je zákázané chodiť v lyžiarkach na izby a do vnútorných priestorov penziónu.

 

6. Psov a iné zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať za podmienky, že s tým ubytovacie zariadenie súhlasí. Nie je povolené, aby zvieratá boli bez dozoru majiteľa.

 

7. Pri vyzvaní správcu penziónu sa musí klient preukázať ubytovacím preukazom.

 

8. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. V deň príchodu je klient oprávnený používať ubytovanie od 13,00 a v deň odchodu do 11,00 hod.

 

9. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud, zatvára sa aj brána penziónu z bezpečnostných dôvodov. Ochod -príchod v nočných hodinách alebo v skorých ranných nahlásiť na recepcii penziónu.

 

10. Zákaz fajčenia vo všetkých vnútorných priestorov penziónu! V prípade fajčenia uhradí klient majiteľovi /prevádzkarovi/ penziónu pokutu 50,- eur a v prípade neuposlúchnutia , je povinný vysťahovať okamžite klienta z izby a z penziónu na pokyn majiteľa penziónu.

 

11. Služby recepcie: 9.00-19.00 hod/v prípade potreby hostí v nočných hodinách je služba na č. Izby 104 / izba za recepciou/

 

12. Pri fyzickom poškodení zariadenia izby/nábytku, svietidiel, televízorov a iných hmotných predmetov izieb / alebo zariadenia reštaurácie penziónu je povinný zaplatiť klient majiteľovi penziónu škodu na majetku a majiteľ /alebo prevádzkar / je upovedomený v takomto prípade vysťahovať klienta z izby a objektu penziónu okamžite!

 

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 

1. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie len v tom prípade, ak boli predmety prevzaté do úschovy na základe potvrdenia /poodpis klienta a podpis prevádzkara, dátum , čas/

 

2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.

 

2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca penziónu právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

 

Reštaurácia penziónu je otvorená denne:

od 10.00 – 22.00 hod
/v skorších hodinách je zatvorená po rozhodnutí prevádzkara/
nočný kľud : 22.00-06.00 hod

 

Raňajky : 7.30 – 9.30

použitie vírivej vane a sauny nahlasujte 1 hod vopred na recepcii penziónu a dodržiava vnútorný poriadok aj v týchto priestoroch a dodržiava pokyny prevádzkara pri využívaní týchto služieb je možné využiť tieto služby denne od :

11.00 – 20.00 /vírivá vaňa/
14.00-20.00 /sauna/

V letných mesiacoch je možné po dohode s prevádzkarom/majiteľom/ použitie ohniska a posedieť si pri ohnisku.

 

Grilovanie a opekanie je v réžii reštaurácie. Nie je dovolené v objekte penziónu používať vlastné jedlo a vlastné suroviny na prípravu jedál a v priestoroch reštaurácie je zakázaná konzumácia vlastných nápojov a alkoholických nápojov.

 

Nová Lehota dňa : 8.12.2009